LA MEDIACIÓ ESCOLAR A L’INSTITUT

La inquietud creixent pel deteriorament de la convivència en els centres educatius no deixa ningú indiferent. Docents, alumnat, famílies i autoritats educatives constaten que els objectius d’ensenyament i aprenentatge no poden limitar-se als continguts merament acadèmics. Educar consisteix, bàsicament, en formar persones capaces de viure i conviure en les nostres societats plurals enriquint-se mútuament. La mediació contribueix a regular la convivència en el centre desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. De retruc, la millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats educatives.

Des del Departament d’Orientació, aposta per entrar en l’educació de la cultura de la convivència i la pau, la resolució de conflictes iniciant el servei de mediació entre iguals.

ORGANITZACIÓ

  • Reunions setmanals de coordinació del projecte i del servei de mediació.
  • Trobades de mediadors/es quinzenals. Aquestes trobades es realitzen a l’hora del pati i tenen la finalitat de formació permanent i seguiment de les tasques de l’equip de mediació.
  • Es realitza anualment una Jornada de mediació al centre (3r trimestre), organitzada pel coordinadors del serveis i dirigida a l’alumnat que forma l’equip de mediació, així com aquells que han fet la formació aquell curs i tenen interès per formar part del projecte.
  • S’estableix una vinculació amb estudis post-obligatoris, concretament amb el Master de Mediació de l’Idec de la  Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
  • Espai: tant per les trobades amb els mediadors/es com les mediacions es realitzaran a l’aula nova.
  • Horari mediacions: hora del pati.

FUNCIONAMENT

  • Demandes del servei: a través de la bústia situada a consergeria; tutors/es; els coordinadors del servei i els mateixos alumnes mediadors/es.
  • Seguiment: estudi del conflicte (mediable, no mediable); assignació dels mediadors/es; escollir la informació que es donarà als mediadors/es; posar data i contactar amb els implicats per informar-los.
  • Realització de la mediació i la seva revisió posterior.

Cartells de les trobades de mediació