Competències bàsiques de l’àmbit digital

Us presentem la guia publicada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya on presenten una sèrie d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques en l’àmbit de la tecnologia de la informació i la comunicació de l’alumnat de l’ESO, amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de completar el currículum vigent en l’àmbit dels aprenentatges vinculats a les tecnologies digitals.

Els elements que componen el document són les dimensions, les competències, els continguts clau relatius a cada competència, les gradacions en el seu assoliment, les orientacions metodològiques i le orientacions per a l’avaluació de cada competència. El document es completa amb sis annexos i un glossari de termes.