Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

Us presentem la guia publicada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya on presenten una sèrie d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic per a l’educació secundària obligatòria.

Els elements que componen el document aporten informació relativa a la gradació de l’assoliment de les competències de l’àmbit al final de cada etapa educativa, la identificació dels continguts clau associats a cada competència, les orientacions metodològiques per a l’aplicació a l’aula, exemples d’activitats d’avaluació amb indicadors relacionats amb els diferents graus d’assoliment i, finalment, una referència als recursos actualment disponibles on es poden trobar exemples pràctics d’activitats d’aula relacionats amb el desenvolupament de les competències (aplicació de recursos al currículum – ARC).