Marc teòric

 

MARC TEÒRIC DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

INTRODUCCIÓ

El pla d’acció tutorial és el marc en el que s’especifiquen els criteris per a l’organització de l’acció tutorial al nostre institut i les seves línies prioritàries de funcionament:

 • Actuacions que s’assegurin la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions i la pràctica docent de l’aula per part del professorat del grup.

 • Actuacions que, d’acord amb la planificació consensuada per l’equip docent, guiaran el programa d’activitats que s’ha de realitzar a l’horari setmanal de tutoria.

 • Actuacions per atendre individualment l’alumnat, sobretot aquell que més ho necessiti.

 • Actuacions que permetin mantenir una comunicació fluïda amb les famílies, tant amb la finalitat d’intercanviar informacions sobre els aspectes que puguin resultar rellevants per millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, com per orientar-lo i promoure la seva cooperació en la tasca educativa del professorat.

Cal destacar que l’acció tutorial es desenvolupa per part de tot el professorat, però s’intensifica, especialitza i personalitza en la figura del professor-tutor i exigeix una programació específica tant a nivell de centre com de grup.

La funció orientadora no ha de ser entesa com una activitat específica al marge de la funció docent: tot el professorat ha de contribuir a que l’educació sigui integral i personalitzada ja que la seva tasca educativa va més enllà de la simple instrucció o transmissió de coneixements.

Així doncs, l’acció tutorial compren el conjunt d’activitats d’acollida, de transmissió de valors i d’orientació acadèmica i professional, que es dirigeixen a l’alumnat i que el professorat del centre promourà d’acord amb les línies d’actuació establertes en el PEC.

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ TUTORIAL

Quant a l’alumnat:

 • Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar-los en la participació de les diferents activitats del centre.

 • Orientar l’alumnat en els aspectes personals i professionals.

 • Potenciar les capacitats personals de l’alumnat, la seva autonomia i iniciativa personal.

 • Facilitar el coneixement de com funciona el centre i els seus mecanismes de participació.

 • Incorporar elements que permetin la implicació dels alumnes en llur procés educatiu.

Quant al professorat:

 • Conèixer les aptituds i els interessos de l’alumnat del seu grup.

 • Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquests/es i la resta del professorat del grup.

 • Fomentar les relacions interpersonals entre els diferents membres de la comunitat escolar.

 • Vetllar per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques i per la coordinació de tot el professorat que incideix en el mateix alumne o alumna a aquest efecte.

 • Vetllar per la coherència de l’acció tutorial amb els continguts relatius a l’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania al llar de l’etapa i tenir cura que l’elecció del currículum optatiu per part de l’alumnat sigui coherent a llarg de l’etapa i doni resposta als seus interessos i necessitats.

 • Aconseguir que l’alumnat conegui el funcionament del centre i dels seus mecanismes de participació.

 • Informar l’alumnat dels acords presos en les sessions d’avaluació i comentar-los de forma personal el seu rendiment i com millorar-lo.

 • Programar les activitats que s’han de desenvolupar en les sessions de tutoria setmanal amb el grup classe.

Quant a les famílies:

 • Vetllar perquè mitjançant les reunions de famílies se’ls mantigui informats de les característiques més rellevants de l’organització i el funcionament del centre, així com de les qüestions d’importància que afecti al grup d’alumnes en particular.

 • Informar-los periòdicament de l’evolució del procés d’aprenentatge dels seus fills/es i comunicar-los els resultats de les avaluacions.

 • Atendre’ls d’acord a l’horari establert a aquest efecte, quan, per qualsevol motiu relacionat amb el procés educatiu dels seus fills/es, ho sol·licitin.

 • Fer-los partícips de les decisions que s’hagin de prendre respecte al procés educatiu dels seus fills/es i que suposin l’adopció de mesures singulars no previstes amb caràcter general per a la resta d’alumnes.

METODOLOGIA

L’aspecte diferenciador del nostre PAT és que es basa en la metodologia SCAP com a model didàctic orientador. Les sigles SCAP tenen el següent significat:

S- Significatives: La seqüència d ’ activitats d’ ensenyament – aprenentatge és significativa per a l’alumne/a.

C- Comunicació: Alumne/a i professor/a usen la comunicació com a eina de construcció i avaluació dels aprenentatges

A- Acció. Les activitats de la seqüència s’orienten cap a l’acció

P- Projecció. L’aprenentatge de l’alumne/a té projecció

Algunes de les activitats programades requereixen més una metodologia grupal i d’altres una d’individual o en petit grup. En funció de la temàtica a treballar la metodologia estarà definida en un sentit o un altre.

ACTIVITATS

Les activitats estan distribuïdes en cinc grans blocs temàtics:

 • Normativa

 • Orientació (autoconeixement, autoestima, sortides postobligatòries,…)

 • Salut (col·laboració amb el programa Salut i Escola)

 • Convivència (bullying i ciberbullying, democràcia, habilitats socials, xarxes socials, racisme, coeducació – gènere, rols, violència de gènere, educació no sexista-, bandes, coneixement de l’entorn…)

 • Avaluació (preavaluació, autoavaluació, coavaluació i postavaluació)

Les activitats es dissenyen amb el següent model matriu comú a totes:

BLOC TEMÀTIC

Convivència

CATEGORIA:

Tractament de conflictes

AGRUPAMENT

Individual i gran grup

TEMPORITZACIÓ

1 sessió

DESCRIPCIÓ

PROPOSTA DE TREBALL COM A ACTIVITAT SCAP:

Es tracta que reflexionin què cal per fomentar l’amistat amb els companys/es. El que demanen dels altres potser no ho estan donant ells/elles.

Significativa: Què és per ells l’amistat, com es poden fer amics, …

Comunicativa: Posada en comú (els diferents grups) per arribar a consensuar una definició comuna. A partir d’aquí cada alumne escriu a un full: a) què entén per un bon amic; b) com demostra ell que és un bon amic; c)si creu que ell és un bon amic; d) i quines qualitats té ell com a bon amic.

A continuació el professor n’agafa alguns a l’atzar, llegeix les respostes i s’obre un debat a classe sobre la importància de tenir amics i el que cal donar per rebre.

Acció: Fer un mural sobre “L’Amistat” on quedin reflectides les idees treballades anteriorment.

Projecció: Penjar el mural a la classe.

SUGGERIMENTS:

Annexes, documents o links relacionats.

 

TEMPORITZACIÓ

El desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial es portarà a terme al llarg dels tres trimestres i durant els quatre cursos de l’Educació Secundària Obligatòria.

Les hores dedicades a tutoria seran 2 hores setmanals amb el grup i 1 hora setmanal d’atenció a les famílies.

A més a més, el tutor/a disposa d’una hora per a la complimentació de documentació i informes, seguiment i preparació de material.

AVALUACIÓ

A nivell de centre, es portarà a terme una avaluació continuada durant tot el curs per valorar si hi ha una adequada coordinació amb els tutors/es i l’equip directiu.

Tanmateix, envers les famílies, cal fer una valoració de cada comunicació i reunió que es realitzi per tal de conèixer el grau d’implicació en l’evolució educativa dels seus fills/es.

Quant a l’alumnat, cal realitzar una avaluació inicial al començar cada curs per valorar la situació actual i el seu punt de partida, així com una avaluació contínua, al llarg del curs per valorar la seva evolució i realitzar un seguiment, i també una avaluació final, per determinar si ha aconseguit els objectius plantejats a l’inici. Tanmateix, els alumnes poden realitzar una autoavaluació al final de cada trimestre per valorar la pròpia evolució, aspecte metodològic que fomenta la implicació en el propi procés d’aprenentatge.

RECURSOS

–> Materials

 • Web del centre

 • Plataforma Moodle Pla d’Acció Tutorial.

 • Portal www.edu365.com

 • Ordinadors personals de l’EduCat 1×1 i aula d’informàtica de l’ESO.

–> Personals

 • Tutors/es de l’etapa.

 • Professionals d’entitats externes que faran xerrades de diferents temes transversals.

 • Departament d’Orientació dins el marc de la CAD.

 • Resta de docents, si s’escau.